09 սեպտեմբերի 2016

09.00-09.20 Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք

09.20-10.55 Սովորողի ընտրությամբ գործունեություն

11.00-11.20 Օտար լեզու /ռուսերեն/

11.25-11.55 Օտար լեզու /անգլերեն/

12.00-12.30 Ընդմիջում

12.35-13.00 Լեզվագործունեություն Աթաբեկ Խնկոյան. Մեղու

13.00-13.35 Շախմատ