q

Մի ծաղիկ կար, որը թռչել գիտեր և ուներ շատ թռչուն ընկերներ: Մի օր նա վնասեց իր տերևները և չկարողացավ թռչել: Նրա թռչուն ընկերները եկան իրեն օգնության և իրեն նորից թռչել սովորեցրին:

Հայկ Քալանթարյան

Advertisements