«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում (այսուհետ՝ կրթահամալիր) հեղինակային մանկավարժության ծրագրով մշակված, փորձարկված է դպրոց-պարտեզը՝ որպես նախակրթարանով կրտսեր դպրոցի մոդել, որտեղ գործում են 2-5 տարեկանների խնամքի և զարգացման խմբեր, 5 տարեկանների ուսուցման, 1-4-րդ դասարաներ, 5-6-րդ դասարաններ, երկարացված օրվա ուսուցում, սովորողի լրացուցիչ կրթության կազմակերպում։

Առաջարկվում է ստեղծել հեղինակային ծրագրով աշխատող դպրոց-պարտեզների (այսուհետ՝ դպրոց-պարտեզ) ցանց (այսուհետ՝ ցանց)՝ անկախ դրանց կազմակերպական-իրավական ձևից: Ցանցում ընդգրկված ուսումնական հաստատությունները կարող են ունենալ տարբեր կառուցվածքներ՝ նախադպրոցական, նախադպրոցական 5 տարեկանների ուսուցման խումբ ունեցող, տարրական դպրոց՝ հինգ տարեկանների ուսուցման խմբով, հիմնական դպրոց՝ հինգ տարեկանների ուսուցման խմբով, միջնակարգ դպրոց՝ հինգ տարեկանների ուսուցման խմբով: Ցանցը դպրոց-պարտեզների, այդ թվում՝ նաև կրթահամալիրի կազմում գործող, ազատ ընկերակցություն է: Ցանցում ընդգրկվող հաստատությունում բոլորը, այդ թվում՝ աշխատողները, սաների, սովորողների ծնողները, ծանոթ են հեղինակային կրթական ծրագրին, ընդունում են ծրագիրը և պատրաստ են ներդնել հաստատությունում: Ցանցում ընդգրկվելը չի պահանջում հաստատության պատկանելության փոփոխություն:

Կրթահամալիրը.

 • կազմակերպական-մանկավարժական օգնություն է ցուցաբերում ցանցում ընդգրկված հաստատությանը.
 • հաստատությանը էլեկտրոնային տարբերակով տրամադրում է անհրաժեշտ ուսումնական, մեթոդական նյութեր.
 • պարբերաբար կազմակերպում է ցանցում ընդգրկված ուսումնական հաստատությունների աշխատողների վերապատրաստում.
 • ցանցում ընդգրված հաստատությունում իրականացնում է դիտարկումներ.
 • տարեկան երկու անգամ կազմակերպում է ցանցում ընդգրկված հաստատությունների աշխատողների հավաք-ստուգատեսներ։

Ցանցում ընդգրված հաստատությունը.

 • ապահովում է իր աշխատակիցների՝ ծրագրին համապատասխան վերապատրաստումը.
 • հաստատությունում պայմանները համապատասխանեցնում է ծրագրով ներկայացվող պահանջներին.
 • համագործակցում է ցանցում ընդգրկված մյուս հաստատությունների հետ.
 • ջանքեր է գործադրում ծրագիրը տարածելու և ցանցում այլ հաստատություններ ընդգրկելու ուղղությամբ։

Աշխատանք

 • Դպրոց-պարտեզի նյութական, ֆիզիկական միջավայրին ներկայացվող պահանջերի ամբողջացում։
 • Ուսումնական փաթեթների՝ ծրագրերի, նյութերի ամբողջացում:
 • Դպրոց-պարտեզի ղեկավար, մանկավարժական աշխատողների ընտրություն։
 • Դպրոց-պարտեզների ղեկավարների, դաստիարակների, դասվարների, երաժշտության, տեխնոլոգիայի դասավանդողների վերապատրաստում: